Tehnički opis termotehnika

za glavni projekat termotehničkih instalacija građevinska parcela gp3, stambeno poslovni objekti spo 3/1 u bloku 67 na Novom Beogradu.

Belvile

OPŠTE O OBJEKTU

Ovaj objekat je po sadržaju stambeno - poslovni objekat SPO3/1, i nalazi se na građevinskoj parceli GP3. U podrumu objekta nalaze se garaže povezane sa kolektivnom garažom G3, toplotna podstanica za ovaj objekat i dvonamensko sklonište koje je obrađeno posebnim projektom, i nije deo ovog projekta. U prizemlju su lokali - poslovni deo objekta, a iznad je 10 tipskih spratova sa stanovima.

PROJEKTNI PARAMETRI

Spoljni projektni parametri.
Za projektovanje termotehničkih instalacija usvojeni su sledeći spoljni parametri: - zima: temperatura tsp= -180С

Unutrašnja projektna temperatura.
Osnovne temperature u grejnom periodu su:

Opis

Temperatura

Dnevne i spavaće sobe, predsoblja, degažmani i kuhinje

20С

WC - poseban (bez tuša i kade)

15С

WC sa kupatilom

22С

Lokali

20С

Sanitarni čvor uz lokal

15С

Stepeništa i toplotna podstanica

ne greju se

 

Tehnički opis vodovod i kanalizacija

uz glavni hidrotehnički projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije
za izgradnju sportskog naselja za učesnike univerzijade 2009.god.
u bloku 67, Novi Beograd

OPŠTI DEO

Predmet projekta je objekat podzemne garaže na građevinskoj parceli br.3 (GP3), namenjen kolektivnom parkiranju stanara.

Predmet projekta su unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije i njihovo povezivanje na postojeće i ranije projektovane ulične mreže.

VODOVOD

Ovim projektom predviđeno je postavljanje unutrašnje hidrantske mreže kapaciteta 2x2.5l/sek, minimalnog pritiska na poslednjem hidrantskom priključku 2.5 bara.

Objekat je priključen na ranije projektovan ulični vodovod Ø150 u ulici Nova 3-3. Priključak DN50 od PE vodovodnih cevi je ostvaren preko T račve DN150/50, zatvaračem DN50 sa UG i zupčaste spojnice DN50.
Vodomerni šaht (1.5x1.2x1.7 m) sa vodomerom Ø40, smešten je ispred glavnog ulaza u garažu.

Razvod u garaži je vođen vidno a hidranati su postavljeni na mestima gde su vidni, lako upotrebljivi i zaštićeni od udara. Zbog opasnosti od zamrzavanja u zimskom periodu predviđena je izolacija (mineralna vuna sa oplatom od aluminijumskog lima) i elektro grejanje (obrađeno elektro projektom) cevovoda koji prolaze kroz ne grejane prostore.

Razvod hidrantske mreže je od čelično-pocinkovanih cevi.
Hidranti su prečnika f50, i postavljaju se na 1.5m od poda prostorije. Smeštaju se u limene ormane sa oznakom "H" (dimenzija 50/50/12), u kojima se nalazi mesingana požarna slavina, plastificirano crevo dužune 15m i mlaznica f16.

U slučaju intervencije pražnjenje mreže se vrši preko hidranata.
Razvod hidrantske mreže od čelično-pocinkovanih cevi po plafonu garaže.
Na parceli je u okviru regulacione linije predviđen i sistem baštenskih hidranata za zalivanje. Priključak je ostvaren na uličnu vodovodnu cev DN150  ispod saobraćajnice ulice NOVA 4-4 a merenje potrošnje vode se vrši u vodomernom šahtu vodomerom DN25.

Razvod mreže za zalivanje predviđen je od polietilenskih cevi.

KANALIZACIJA

Sa krova objekta atmosferske vode odvode se spoljašnim olucima po fasadi objekata (obrađeno arhitektonskim projektom). Oluci od 1.sprata prelaze u olučne vertikale  od nerđajućih čeličnih kanalizacionih cevi za sve stambene objekte na parceli prikupljaju se i odvode u projektovani kišni kanalizacioni sistem položen u plafonu kolektivne garaže G3.

Atmosferske vode sa platoa na krovu garaže prikupljaju se sistemom tačkastih (tipa kao HL 616.1) i odvode u gore pomenuti projektovani kišni kanalizacioni sistem po plafonu garaže.Deo atmosferskih voda na terenu prema ulici Nova 3-3 prikuplja se slivnicima od polimer betona tačkastog tipa sa filterom i taložnikom zajedno sa pokrivnom rešetkom od livenog gvožđa tipa PURATOR ili slično, klase opterećenja B125 i takođe odvodi u novoprojektovani kanalizacioni sitem parcele.

Priključci na spoljnu mrežu ostvareni su u 8 priključnih šahtova ranije projektovane ulične kišne kanalizacije. Kišni kanalizacioni sistem predviđen je od liveno-gvozdenih cevi u garaži a PVC cevi van objekta.
Kišne vode sa ulaznih rampi, sa nenatkrivenih stepeništa prikupljaju se rigolama u podu garaže i prepumpavaju u kišnu kanalizaciju po plafonu objekta.

Havariska voda sa poda garaže prikuplja se linijskim kanalima sa rešetkom (tipa kao PURATOR PICCOLO SK, LW 100) i posle tretmana u separatoru (Q=3l/s) takođe prepumpava u kanalizaciju po plafonu objekta.
Za prepumpavanje iz garaže predviđeno je na 5 mesta po 2 muljne pumpe (radna + rezervna) Q=3l/s, H=7m N=0.6kW.