TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE SA RASPRŠENOM VODOM

Delta Park Kragujevac

ZAŠTITNI OPSEG

Projektom je predviđena zaštita od požara stabilnom automatskom instalacijom sa raspršenom vodom sprinklerskog tipa u objektu DELTA PARK KRAGUJEVAC - hipermarket sa pratećim sadržajima . Instalacija pokriva skladišni, prostor za prijem robe i prodajni prostor objekta.

Od sprinkler zaštite izostavljene su sledće prostorije: stepeništa, rasahladne prostorije i prostorije prerade, mokre prostorije ,elektro prostorije, vetrobran, kotlarnica, nastrešnice, dorada i hladne komore za meso, ribu, povrće, i mlečne proizvode.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE INSTALACIJE

Za zaštitu objekta usvojen je “mokri” sistem s obzirom da ne postoji opasnost od smrzavanja vode u instalaciji. Kod ovog sistema protivpožarna instalacija je napunjena vodom sve do sprinkler mlaznica.

Da bi ovaj sistem reagovao potrebno je da se aktivira sprinkler mlaznica koja je najbliža mestu požara i koja reaguje na fiksnu temperaturu od 68oC. Kod “mokrog“ sistema voda odmah počinje da izlazi iz mlaznice u raspršenom stanju.

U svim prostorima koji se štite od požara montirana je cevna mreža sa sprinkler mlaznicama pod plafonom. U prostorijama koje imaju spušteni plafon predviđa se  instaliranje sprinkler mlaznica  u tom međuprostoru

Prilikom rasporeda sprinkler mlaznica vodilo se računa da kompletna štićena površina bude pokrivena potrebnom količinom vode.

Sprinkler mlaznica se sastoji od: tela mlaznice, zatvarača, kojeg drži na sedištu ampula koja puca čim temperatura oko mlaznice dostigne 68oC, raspršivača učvršćenog na vrhu tela mlaznice.

Mlaznice za zaštitu su konvencionalne, montirane kao viseće tj. okrenute prema prostoru koji se štiti na maksimalnom rastojanju od 30cm. Predviđene su sprinkler mlaznice sa priključkom R1/2“, otvorom na mlaznici 1/2“, faktorom K=80, temperaturom aktiviranja 68oC, sa usmerenom raspodelom vode u obliku paraboloida prema podu.

Instalacija se izvodi od zavarenih, crnih čeličnih cevi, koje se posle montaže zaštićuju temeljnom bojom i farbaju. U nekim delovima prostora spojevi će biti navojni , a u zavisnosti od prečnika cevi.

Mokra alarmna ventilska stanica je smeštena u protivpožarnoj stanici koja se nalazi u posebnom požarnom sektoru.

SNABDEVANJE VODOM ZA GAŠENJE omogućeno je: iz gradskog vodovoda kao neiscrpnog izvora vode sa mogućnošću neprekidnog rada u trajanju od 90 minuta i preko dva vatrogasna priključka tipa »B« iz vatrogasnih vozila.

U slučaju potrebe, moguće je ubacivanje vode u sprinkler instalaciju iz vatrogasnih vozila koja se preko »štorc« spojki spajaju sa instalacijom.

ZA NADZOR I DAVANJE ALARMA predviđeni su električni signalni uređaji, koji sve smetnje u radu sprinklera (sposobnost funkcije) dojavljaju nezavisno od ostalih sistema. Signalizacija se ostvaruje preko centrale za dojavu požara, i to zvučno i svetlosno.

Uzbunjivanje prilikom otvaranja ventilske stanice ostvaruje se na dva načina i to preko hidrauličnog zvona vodene turbine kao i pomoću električne pritisne sklopke koja je povezana u sistem za uzbunjivanje.

Aktiviranjem sprinkler instalacije eventualno se isključuju određeni potrošači, posredstvom centrale za signalizaciju požara.

Ispuštanje vode iz instalacije vrši se na alarmnoj ventilskoj sprinkler stanici preko za to predviđenog ventila. Ispuštanje vode iz podzemnog dela cevovoda vrši se u podzemnom šahtu kišne kanalizacije u blizini štićenih objekata.

Svi ventili koji su bitni za ispravno funkcionisanje instalacije moraju biti osigurani od nestručnog rukovanja.

ALARMNA VENTILSKA STANICA ima zadatak da u momentu otvaranja bilo koje sprinkler mlaznice omogući dojavu i gašenje požara, a sastoji se od sledećih glavnih delova: alarmnog ventila hidrauličnog zvona hidroelektričnog kontakta manometara ovalnog zasuna ispred alarmnog ventila kontrolnog ventila

Alarmni ventil deli cevnu mrežu sa sprinkler mlaznicama od izvora vode. U trenutku otvaranja bilo koje mlaznice omogućuje se prolaz vodi prema hidrauličnom zvonu, postavljenom na zidu protivpožarne stanice.

U kućištu sprinkler ventila nalaze se dve komore, gornja i donja, koje su odvojene klapnom. Klapna u mirnom položaju sedi na sedištu sa žljebom. Iz žljeba izlazi cev prema hidrauličnom zvonu, pa podizanjem klapne, kroz tu cev protiče voda prema zvonu. Hidraulično zvono služi da u slučaju požara, odnosno u momentu otvaranja sprinkler mlaznice da zvučni signal »požar«.

Hidroelektrična sklopka je montirana na deo cevovoda, koji vodi od alarmnog ventila do hidrauličnog zvona. Za vreme prolaza vode od alarmnog ventila do hidrauličnog zvona, pritisak vode zatvara strujni krug elektro signalizacije »požar« koji se vodi do protivpožarne centrale. Sklopku treba podesiti na pritisak od 0.6-0.8 bara.

Manometri su priključeni na cevnu mrežu ispred i iza alarmnog ventila.

Ovalni zasun je montiran ispred alarmnog ventila i služi za zatvaranje dovoda vode u svrhu:

  • zamene sprinkler mlaznice
  • nadogradnju odnosno rekonstrukciju
  • ispitivanje cevne mreže
  • otklanjanje kvarova

U pogonskom stanju svi zasuni moraju biti potpuno otvoreni i osigurani od nekontrolisanog zatvaranja pomoću lanca sa katancem.

Ventil NO50 priključen je na donju komoru alarmnog ventila i služi za ispust vode iz cevne mreže nakon što se instalacija aktivirala i u slučaju eventualnih popravki. Ventil mora biti u zatvorenom položaju i osiguran od otvaranja.

Kontrolni ventil NO15 je priključen na donju komoru alarmnog ventila. Otvaranjem ovog ventila dovodi se voda u zvono i hidroelektrični kontakt. Služi za kontrolu rada hidrauličnog zvona i hidroelektričnog kontakta.

OPIS RADA SPRINKLER INSTALACIJE

U normalnom korišćenju objekta sprinkler mreža je pod stalnim pritiskom koji održava gradska mreža. U slučaju pojave požara i prskanja ampule na sprinkler mlaznici dolazi do pada pritiska u mreži pa gradska mreža preuzima potrebnu potrošnju vode tako da sistem deluje trenutno.

Objekat je podeljen na dve zone gašenja i svaka zona ima svoj komandni ventil.

Istovremeno sa protokom vode kroz sprinkler ventil aktivira se hidraulično alarmno zvono koje signalizira u kom sektoru se desio požar.

Ovaj signal se preko kontrolora protoka prenosi i na protivpožarnu centralu koja je smeštena u prostoriji za nadzor objekta.